KARTA INFORMACYJNA AGENTA

Przedsiębiorstwo usługowe CERTA Ewelina Spadzińska
ul. Jozefowska 60/ ANDERSA 15
41-219 Sosnowiec

Szanowni Państwo!
Drodzy Klienci!
Zgodnie z Ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, która weszła w życie w dniu 1.10.2018 roku
oraz innymi aktami prawnymi, a także spełniając wysokie standardy świadczenia usług
pośrednictwa ubezpieczeniowego, niniejszym przekazujemy Państwu informacje obowiązkowe
dotyczące pośrednika ubezpieczeniowego oraz niektórych uprawnień klienta instytucji rynku
finansowego.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!
510042158
Certaubezpieczenia@gmail.com
Www.certaubezpieczenia.pl

1. Informacja o pośredniku ubezpieczeniowym
A. Nazwa dystrybutora
Przedsiębiorstwo usługowe CERTA Ewelina Spadzińska
B. Adres siedziby
ul. Jozefowska 60/, Sosnowiec, 41-219 Sosnowiec
C. Rodzaj dystrybutora
Agent ubezpieczeniowy
D. Firma, pod którą wykonywana jest działalność
Przedsiębiorstwo usługowe CERTA Ewelina Spadzińska
E. Numer wpisu do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego RPK 023793.

F. Sposób sprawdzania wpisu do rejestru
Informacje o wpisie do rejestru można uzyskać na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 18 września 2006 roku w sprawie prowadzenia rejestru pośredników
ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji i z tego rejestru (Dz.U. z 2006 nr 178, poz.
1316), to jest poprzez:
a) skierowanie do Komisji Nadzoru Finansowego ustnego lub pisemnego (w tym w formie elektronicznej
lub telefonicznie) wniosku o udzielenie informacji z rejestru,
b) uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzędu
Komisji Nadzoru Finansowego (Placu Powstańców Warszawy 1, Warszawa) – wyłącznie w godzinach
pracy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,
c) skorzystanie z rejestru udostępnionego na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (Rejestr
Agentów Ubezpieczeniowych dostępny jest pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/).
G. Charakter otrzymywanego wynagrodzenia
Pośrednik otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne wliczone w składkę ubezpieczeniową. Nie
otrzymuje innych korzyści ani zachęt innego rodzaju.
H. Posiadane udziały zakładów ubezpieczeń
Dystrybutor nie posiada akcji ani udziałów zakładów ubezpieczeń uprawniających do co najmniej 10%
głosów na walnym zgromadzeniu.
I. Działanie na rzecz jednego lub wielu zakładów ubezpieczeń
Agent działa na rzecz więcej niż jednego działu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń
zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
J. Nazwy zakładów ubezpieczeń, na rzecz których działa agent
Nazwy zakładów ubezpieczeń, z którymi współpracuje agent, podane są w Załączniku do niniejszej
informacji.
2. Informacja o możliwości złożenia reklamacji, skarg oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.
Niniejszym informujemy o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozstrzygania
sporów. Taką możliwość posiada klient instytucji rynku finansowego (a zatem także klient korzystający z usług
pośrednika ubezpieczeniowego), co wynika z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku
finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2270) oraz ustawą o dystrybucji ubezpieczeń
(Dz.U. z 2017 r., poz. 2486).
Osoba fizyczna będąca klientem pośrednika ubezpieczeniowego może złożyć reklamację:
– w zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową – do zakładu ubezpieczeń;
– w zakresie nie związanym z ochroną ubezpieczeniową – do pośrednika (brokera lub agenta; w drugim
przypadku o ile wykonuje on czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń zakresie
tego samego działu ubezpieczeń zgodnie z załącznikiem do ustawy dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).
Poreklamacyjne postępowanie interwencyjne lub poreklamacyjne postępowanie polubowne prowadzi
Rzecznik Ubezpieczonych. Wnioski o podjęcie postępowania można składać na adres Biura Rzecznika
Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa lub pocztą elektroniczną (szczegóły na stronie Biura
pod adresem www.rf.gov.pl).
Ponadto w przypadku usług zakupionych przez Internet narzędziem służącym do pozasądowego
rozstrzygania sporów jest platforma prowadzona przez Komisję Europejską pod adresem
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show (skorzystanie z platformy wymaga zgody
obu stron sporu).
3. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
Jako agent reprezentujący wiele zakładów ubezpieczeń (tzw. „multi-agent”) przetwarzamy Państwa dane na
mocy umów powierzenia, zawartych przez nas z tymi zakładami. Dlatego w trakcie przygotowania konkretnej
oferty oraz w czasie zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia udostępniamy Państwu informację
dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych przygotowaną przez konkretny zakład ubezpieczeń.
Jednocześnie w niektórych okolicznościach jesteśmy niezależnym administratorem danych osobowych, w
sytuacjach, w której świadczona naszym klientom usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego nie dotyczy
konkretnego zakładu ubezpieczeń. Dzieje się tak na przykład wtedy, kiedy analizujemy potrzeby
ubezpieczeniowe zanim zaproponujemy konkretną ofertę. W związku z tym jako niezależny administrator
danych osobowych pragniemy poinformać, że:
A. Dane administratora danych osobowych
Administratorem jest Przedsiębiorstwo usługowe CERTA Ewelina Spadzińska, ul. Jozefowska 60/,
Sosnowiec, 41-219 Sosnowiec
Dane kontaktowe do administratora:
Telefon: 510042157
Poczta elektroniczna: Certaubezpieczenia@gmail.com
B. Cel przetwarzania danych osobowych
Dane przetwarzamy w celu:
– realizacji umowy o świadczenie usług pośrednictwa,
– realizacji przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń,
– marketingu usług własnych,
– innych prawnie uzasadnionych czynności (np. rozpatrywanie reklamacji).
C. Podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzamy dane w oparciu o następujące podstawy prawne:
a) realizacja umów (w szczególności umowy o wykonanie usługi pośrednictwa, która zaczyna się
z chwilą wyrażenia przez Państwa woli podjęcia czynności służących zawarciu umowy ubezpieczenia;
b) uzasadniony interes administratora danych (w szczególności czynności marketingowe);
c) obligujące nas do przetwarzania danych przepisy prawa;
d) zgoda osoby, której dane dotyczą (jeżeli nie posiadamy innych podstaw prawnych).
D. Komu przekazujemy Państwa dane?
Jako administrator dane możemy udostępniać:
– naszym podwykonawcom (osobom trzecim, którym zlecamy realizację czynności związanych
z przetwarzaniem danych, na przykład firmie informatycznej która obsługuje nasze oprogramowanie).
– zakładom ubezpieczeń (w związku z realizacja umowy pośrednictwa – w celu sporządzenia oferty i
wykonania innych czynności przedkontraktowych oraz w celu zawarcia i wykonania umowy
ubezpieczenia).
E. Jak długo przechowujemy – jako niezależny administrator – Państwa dane?
Dane przechowujemy przez okres określony prawem, w którym mogą być zgłaszane skargi lub
roszczenia z tytułu usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego. Ponadto w przypadku konieczności
przetwarzania danych dla celów księgowych, okres przechowywania wynika z przepisów o księgowości.
Jeżeli podstawą prawną jest zgoda – dane przechowujemy przez okres wskazany w treści zgody lub do
czasu wycofania zgody.
F. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych?
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
– dostępu do swoich danych,
– do ich sprostowania,
– do przeniesienia danych do innego podmiotu,
– do żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
– do sprzeciwu wobec decyzji podjętych automatycznie,
– do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym w
zakresie danych osobowych.
G. Inne informacje o Państwa danych osobowych
Nie przekazujemy Państwa danych do kraju trzeciego ani międzynarodowych organizacji.
Nie podejmujemy decyzji zautomatyzowanych.
Podanie Państwa danych w celu wykonania usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie
czynności przygotowawczych oraz analizy potrzeb ubezpieczeniowych jest dobrowolne. Ich podanie
warunkuje jednak często możliwość uzyskania usługi (np. możliwość pozyskania wiążących ofert
ubezpieczeniowych).

Załącznik do Informacji dla klientów
Nazwy zakładów ubezpieczeń, na rzecz których działa agent
A. Zakłady ubezpieczeń na życie
1. STUnŻ Ergo Hestia S.A.
2. TUnŻ Warta S.A.
3. Uniqa TU na Życie S.A.
B. Pozostałe zakłady ubezpieczeń
1. Balcia Insurance SE Spółka Europejska Oddział w Polsce
2. Generali TU S.A.
3. InterRisk TU S.A.
4. PZU S.A.
5. STU Ergo Hestia S.A.
6. TU Inter Polska S.A.
7. TUiR Allianz Polska S.A.
8. TUiR Warta S.A.
9. UNIQA TU S.A.

knf

tel. 510 042 157 Ewelina Spadzińska tel: 662 377 548 Justyna Rak tel: 600 334 908 Katarzyna Miernik–Kuban
Logo Gothaer Logo AXA Logo Ergo Hestia Logo Inter Ubezpieczenia Logo Warta Logo Liberty Ubezpieczenia Logo Benefia Logo Generali Logo Proama Logo PZU Logo TUZ Ubezpieczenia Logo UNIQA Logo YouCanDrive Logo Link4 Logo MTU Logo HDI Logo InterRisk Logo Gothaer Logo AXA Logo Ergo Hestia Logo Inter Ubezpieczenia Logo Warta Logo Liberty Ubezpieczenia Logo Benefia Logo Generali Logo Proama Logo PZU Logo TUZ Ubezpieczenia Logo UNIQA Logo YouCanDrive Logo Link4 Logo MTU Logo HDI
PrevNext
Strona Główna
Oferta
PROMOCJE
KARTA INFORMACYJNA AGENTA
Kontakt
Zaprojektowane przez clearsense.pl Copyright 2019
Jesteśmy na Google+
Google+
Przejdź do paska narzędzi
CERTA UBEZPIECZENIA
Personalizacja
1412 aktualizacji wtyczek, 2 aktualizacje motywów
Dodaj
Edytuj stronę
SEO
Szukaj
Witaj, 23710089
Wyloguj się
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej